Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 16 października 2020r. Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie w sprawie zdalnego nauczania.

Ze względu na wprowadzenia czerwonej strefy w mieście Tarnów, zarządzam, co następuje:

 §1

Od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) wprowadzam zdalne nauczanie w VII LO w Tarnowie, aż do odwołania.

§2

W okresie zdalnego nauczania zadania wynikające ze Statutu, Prawa Oświatowego, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których  mowa w Rozporządzeniu MEN z  dnia  20.03.2020 r.
 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3

Zarządzanie podlega ogłoszeniu na  stronie internetowej szkoły: www.viilo-tarnow.pl, BIP oraz księdze zarządzeń.

§4

Zarządzenie chodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.

 

Tarnów, dnia 16.10.2020 r.

Post Author: 7lo