Deklaracja dostępności

VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: VII Liceum Ogólnokształcące.

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. W miarę możliwości  będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-01.

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Banaś-Mróz, sekret7lo@umt.tarnow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (14) 688-84-09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

 

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-02.
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

VII Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie
ul. Staszica 8
33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 688-84-09
e-mail: sekret7lo@umt.tarnow.pl

 

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa nie posiada specjalnie przygotowanej wersji  spełniającej wymagania dostępności.

Strona internetowa nie obsługuje zdefiniowanych skrótów klawiszowych

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro ) jest korytarz.  Budynek szkoły nie posiada windy komunikacyjnej.
  2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Brak specjalnych oznaczeń ciągów komunikacyjnych.
  4. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez wyznaczonego pracownika szkoły.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Na parkingu nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.