Jak się dostać

 

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie ?
to proste !

krok 1
Zarejestruj się w systemie na stronie internetowej.
Wprowadź do systemu Swoje dane osobowe oraz wybierz hasło dostępu do konta. 

krok 2
Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3
Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas. 

Masz do wyboru klasy z rozszerzonym programem
z przedmiotów: 

1a – język polski, historia i język angielski
1b – wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
1c – geografia, matematyka, język angielski
1d – matematyka, wiedzy o społeczeństwie, język angielski
1e – biologia, chemia, język łaciński i kultura antyczna
1f – język polski, biologia, język angielski

Pamiętaj:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów w tym:

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– język polski,– historia i wiedza o społeczeństwie,– matematyka,– przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) – mnoży się przez 0,2

– język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2


Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych można otrzymać maksymalnie 72 punkty.

Sposób przeliczania ocen na punkty:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Przypominamy, że przedmioty punktowane na świadectwie gimnazjalnym dla poszczególnych klas z rozszerzeniami:

– klasa z rozszerzonym programem j.polskiego, historii i j.angielskiego to: j.polski, historia, matematyka, j.angielski
– klasa z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie, geografii, j.angielskiego to: j.polski, wiedza o społeczeństwie/geografia, matematyka, j.angielski
– klasa z rozszerzonym programem geografii, matematyki i j.angielskiego to: j.polski, geografia, matematyka, j.angielski
– klasa z rozszerzonym programem z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, j.angielskiego to: j.polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j.angielski
– klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, j.łacińskiego i kultury antycznej to: j.polski, biologia/chemia, matematyka, j.angielski
– klasa z rozszerzonym programem języka polskiego, biologii i języka angielskiego to: język polski, biologia, matematyka, język angielski.

We wrześniu będzie można zmienić jeszcze profil klasy, ale najważniejsze, że JESTEŚ uczniem VII LO. 

Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO.
U nasz otrzymasz pomoc!