Praca zdalna

Zarządzenie nr 15/2019/2020
Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego  w Tarnowie
w sprawie organizacji pracy
w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  (Dz.U.2020 poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19 zarządza się co następuje:

 1. Od 25 marca 2020 r. nauka w VII LO będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Działania w ramach nauczania zdalnego są prowadzone w oparciu o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • dziennik elektroniczny;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada, materiały dydaktyczne przygotowane przez wydawców zrzeszonych w Sekcji Wydawnictw Polskiej Izby Książki;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem.
 • Zajęcia zdalne są realizowane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danego oddziału.
 • Obowiązkiem nauczyciela/pedagoga jest zalogowanie się w e-dzienniku w godzinach pracy, wpisanie tematu prowadzonych zajęć, ocenianie uczniów, sprawdzanie frekwencji, prowadzenie konsultacji, udzielanie porad, zamieszczanie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas pracy z uczniami.
 • W przypadku braku dostępu nauczycieli do Internetu jest możliwość skorzystania z pracowni komputerowej w budynku VII LO w godzinach od 7.00 do 13.00.
 • >Nauczyciele zobowiązani są uwzględnić następujące kryteria:
 1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. Możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 3. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 4. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć ( § 1 pkt 3 Rozporządzenia MEN)
 • Podczas zajęć zdalnych nauczyciele realizują treści zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
 • Nauczyciele monitorują, weryfikują, oceniają wiedzę i umiejętności ucznia z wykorzystaniem metod zdalnych. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, plików), a jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również mogą porozumiewać się telefonicznie z nauczycielem.
 • Oceny uczniów oraz frekwencja są wpisywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w e-dzienniku.
 • Uczeń/rodzic ma możliwość zdalnej konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia w godzinach pracy danego nauczyciela z wykorzystaniem e-dziennika.
 • Do 25 marca 2020 r. nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach trzecich z wykorzystaniem e-dziennika wystawiają proponowane oceny końcoworoczne.
 • W dniu 2 kwietnia 2020 r. w godzinach od 16.30 – 18.00 odbywają się konsultacje rodziców uczniów klas trzecich z nauczycielami poprzez e-dziennik. Rodzice mają możliwość konsultacji online z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danym oddziale.
 • Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym oraz rewalidacją w terminie od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. realizują zajęcia na odległość zgodnie z obowiązującym do tej pory planem nauczania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.