Jak się dostać

 

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie 
po szkole podstawowej/gimnazjum ?

krok 1

 • Zarejestruj się w systemie na stronie internetowej.
 • Wprowadź do systemu Swoje dane osobowe oraz wybierz hasło dostępu do konta.

krok 2

 • Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3

 • Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas. Zaznaczając wszystkie klasy w VII LO zwiększasz swoje szanse dostania się do naszej szkoły. 

 

Kryteria rekrutacji

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów
Minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do VII LO wynosi 100 pkt.

 

Punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego

 
Punkty (max. 100 pkt.) za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

 • język polski – mnoży się przez 0,35
 • matematyka – mnoży się przez 0,35
 • język obcy nowożytny – mnoży się przez 0,30

 

 
Punkty (max. 100 pkt.) za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

 • język polski – mnoży się przez 0,2
 • historia i wiedza o społeczeństwie – mnoży się przez 0,2
 • matematyka – mnoży się przez 0,2
 • przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) – mnoży się przez 0,2
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2

 

 

 
 Punkty (max. 100 pkt.) za świadectwo ukończenia szkoły dla ósmoklasisty / gimnazjalisty 
 

–  Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

 
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
– Szczególne osiągnięcia – maksymalnie – 18 punktów
– Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

 

 


Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO.
U nasz otrzymasz pomoc!