Jak się dostać

 

Jak dostać się do VII LO W Tarnowie?

krok 1

krok 2

  • Wybierz z rozwijalnej listy VII LO. To będzie Twoja szkoła pierwszego wyboru.

krok 3

  • Teraz wybierz Swoje preferencje dotyczące klas. Zaznaczając wszystkie klasy w VII LO zwiększasz swoje szanse dostania się do naszej szkoły. 

 

Kryteria rekrutacji

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów
Minimalna liczba punktów przy przyjęciu kandydata do VII LO wynosi 100 pkt.

 

1. O przyjęciu do VII LO dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej będzie decydować suma punktów za:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych prze kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym prze inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2. Wynik z egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach :
1) z języka polskiego mnoży się przez 0,35,
2) z matematyki mnoży się przez 0,35,
3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

3.Liczba punków za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi maksymalnie 100 punktów.

4. Liczba punktów z oceny języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych przedmiotów zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 72 punktów.

5. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty są następujące:

1) celujący – 18 pkt
2) bardzo dobry -17 pkt
3) dobry – 14 pkt
4) dostateczny – 8 pkt
5) dopuszczający – 2 pkt

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

15 czerwiec – 10 lipca – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26 czerwca – 10 lipca – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca  – 4 sierpnia – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 
12 sierpnia – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
13 – 18 sierpnia potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
19 sierpnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 


Pamiętaj! Jeśli nie masz dostępu do internetu lub masz problem z wprowadzeniem danych do systemu – możesz zgłosić się do VII LO.
U nasz otrzymasz pomoc!