Statut szkoły

Rozdział 1

Ogólne informacje o Szkole

 

§ 1

1. Niniejszy Statut ustanawia nazwę Szkoły w brzmieniu: VII Liceum Ogólnokształcące.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Staszica 8 w Tarnowie.

 

§2

Ilekroć w Statucie jest mowa o „Szkole”, należy przez to rozumieć, że jest to VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie.

 

§ 3

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Tarnowa.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

§ 4

Szkoła jest publiczną szkołą ogólnokształcącą, realizującą IV etap edukacyjny na podbudowie gimnazjum, dającą możliwość uzyskania wykształcenia średniego i świadectwa dojrzałości.

 

§ 5

Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lata i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 6

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły, wyznacza dla etapu edukacyjnego dla danego oddziału 2-4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

§ 7

1. Zajęcia szkolne odbywają się w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego   w Tarnowie, ulica Staszica 8.

2. Szkoła nie posiada sali gimnastycznej i auli.

3. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

4. Szkoła posiada pracownie:

1) polonistyczną;

2) historyczną;

3) językowe;

4) informatyczną;

5) matematyczną;

6) chemiczną;

7) biologiczną;

8) fizyczną;

9) geograficzną.

5. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,   teren Szkoły wraz z budynkiem objęty jest monitoringiem.


Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły oraz sposób ich wykonywania

 

§ 8

Szkoła stwarza uczniowi warunki do tego, aby był zaradnym, samodzielnym, myślącym – światłym człowiekiem. Wychowuje młodego człowieka do odpowiedzialności i współżycia w społeczeństwie dla dobra własnego i innych poprzez:

1. stwarzanie optymalnych warunków intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju, umożliwiających zdobycie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu maturalnego, dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu;

2. rozwijanie osobowości w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji;

3. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego oraz innych kultur i tradycji;

4. rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów – kreowanie i bogacenie ich umysłowości, sfery duchowej i fizycznej;

5. rozwój zdolności i sprawności multimedialnych;

6. wyrabianie umiejętności komunikowania się w językach obcych;

7. rozwijanie postaw proekologicznych;

8. wspieranie działań prospołecznych ucznia przez współpracę ze środowiskiem;

9. współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i odpowiedzialny;

10. przygotowanie do kształcenia ustawicznego w dynamicznie zmieniającym się świecie.

 

§ 9

W Szkole realizowane są szkolne programy wychowawcze i profilaktyki poprzez:

1. Wychowanie w duchu poszanowania człowieka i jego godności:

a) budowanie w Szkole atmosfery poszanowania człowieka, życzliwości, zaufania, tolerancji, akceptacji innych poglądów, umiejętności słuchania i przyznawania racji,

b) kształtowanie kultury osobistej uczniów,

c) zapewnienie uczniom bezpiecznych, przyjaznych i korzystnych dla zdrowia warunków edukacji,

d) wspomaganie uczniów w zdobywaniu prawdziwej wiedzy o sobie, osiągnięciu równowagi wewnętrznej, znalezieniu motywacji do godnego życia, harmonijnego współdziałania z otoczeniem.

2. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających alkoholizmowi; narkomanii, toksykomanii i AIDS, realizowanych na poziomie uczniów, rodziców i nauczycieli;

3. Organizację zajęć warsztatowych mających na celu dbałość o zdrowie psychiczne uczniów;

4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych na zajęciach w szkolnych kołach, klubach, w młodzieżowych grupach wsparcia i grupach wolontariuszy;

5. Organizację zajęć warsztatowych dla nauczycieli w celu poprawy relacji między nauczycielem a uczniem;

6. Kształtowanie postaw i świadomości proekologicznej;

7. Przygotowanie do życia w stale zmieniającej się rzeczywistości;

8. Realizowanie innych działań mających na celu tworzenie Szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom.

 

§ 10

Zadania opiekuńcze Szkoły, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, są realizowane w oparciu o następujące zasady:

1) za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych odpowiada osobiście nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub osoba, której prowadzenie tych zajęć zostało zlecone;

2) opiekę nad uczniami przebywającymi poza terenem Szkoły na zajęciach lekcyjnych lub wycieczce sprawują odpowiadające za ich bezpieczeństwo osoby wyznaczone przez Dyrekcję Szkoły; wszystkie wycieczki organizowane są według przyjętego przez Radę Pedagogiczną regulaminu;

3) wychowawcy klas odpowiedzialni są za poinformowanie uczniów – na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym – o zasadach bezpiecznego poruszania się po terenie obiektów szkolnych i między nimi oraz w drodze do i ze Szkoły, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym;

4) Dyrekcja Szkoły corocznie we wrześniu ustala grafik dyżurów pełnionych przez nauczycieli przed lekcjami i na przerwach, czyniąc wyznaczone osoby odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym rejonie;

5) nauczyciele poszczególnych przedmiotów są odpowiedzialni za porządek w każdej z sal, w której prowadzą zajęcia i za zapoznanie uczniów z regulaminem swojej pracowni na pierwszej w roku szkolnym lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym;

6) opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach wychowania fizycznego, bezpośrednio przed i po zakończeniu zajęć, sprawuje nauczyciel / nauczyciele/ prowadzący zajęcia z daną klasą;

7) opiekę nad młodzieżą przebywającą w Szkole podczas zabaw klasowych, szkolnych /dyskotek/ sprawują wychowawcy klas, rodzice i nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;

8) rodzice biorą pełną odpowiedzialność za uczniów podczas przechodzenia klas na zajęcia i z zajęć w budynku oraz obiektach sportowych, katechetycznych, pisemnie wyrażając zgodę na ten fakt na początku roku szkolnego rozpoczynającego cykl kształcenia w Szkole.

 

§ 11

1. Sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami odbywa się poprzez:

1) przeprowadzanie przez pedagoga szkolnego badań przebiegu adaptacji uczniów klas pierwszych, ich sytuacji zdrowotnej i środowiskowej, których wyniki są analizowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

2) rozpoznawanie przez wychowawców warunków bytowania ucznia;

3) przeprowadzanie badań i wywiadów przez pielęgniarkę szkolną oraz w razie potrzeby kierowanie wybranych uczniów do poradni specjalistycznych;

4) objęcie bezpośrednią opieką przez pedagoga szkolnego uczniów z rodzin patologicznych oraz takich, którzy mają trudności w nauce i sprawiają problemy wychowawcze;

5) stopniową adaptację uczniów klas pierwszych do warunków pracy w nowym środowisku szkolnym, w szczególności nie wystawiania stopni niedostatecznych w pierwszych 2 tygodniach września – nie dotyczy przedmiotów w wymiarze jednogodzinnym;

6) organizowanie w oparciu o obowiązujące przepisy pomocy i opieki uczniom wymagającym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pomoc jest udzielana przy współpracy z rodzicami uczniów, poradniami, w tym specjalistycznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz organem prowadzącym.

 

§ 12

1. Zajęcia dodatkowe realizowane na terenie Szkoły odbywają się w miarę posiadanych środków przekazywanych przez organ prowadzący Szkołę.

2. Wnioski dotyczące w/w zajęć kierowane są do organu prowadzącego w miarę występujących na terenie Szkoły potrzeb.

 

§ 13

1. W celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia Szkoła organizuje doradztwo zawodowe, które koordynuje powołany w tym celu zespół.

2. Doradztwo zawodowe w Szkole jest realizowane poprzez:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji;

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5) organizowanie, prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

6) realizację przez nauczycieli i wychowawców działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym Szkoły i programie profilaktyki;

7) współpracę z instytucjami wspierającymi Szkołę w zakresie doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.


Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 14

Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 15

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

6) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;

7) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informację o działalności Szkoły;

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły;

4) niedopuszczania pracownika do pracy w przypadkach wymagających natychmiastowego odsunięcia go od młodzieży;

5) powołania oraz opracowania przydziału czynności Wicedyrektora;

6) awansowania i premiowania pracowników administracyjnych obsługi;

7) oceny pracy nauczycieli;

8) przyznawania dodatków;

9) zakresu czynności pracowników administracyjnych i obsługi;

10) urlopów podległego personelu.

 

§ 16

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie i Gminę Miasta Tarnowa.

 

§ 17

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły na rok szkolny, a także terminów rozpoczynania i kończenia oraz długości i rozkładu przerw między- lekcyjnych;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

4) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;

6) uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego Szkoły;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom prac stałych i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, płatnych, zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) szkolny zestaw programów.

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

7.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

8.Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

9.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 18

1. W Szkole działa Rada Rodziców zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

3) opiniowanie Statutu Szkoły;

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5) opiniowanie oceny pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego;

6) opiniowanie działalności Szkoły, wpływanie na kształt planu pracy dydaktyczno – wychowawczej i pełny wgląd we wszystkie decyzje podejmowane w ramach funkcjonowania Szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole.

4. Rada Rodziców wspomaga wychowawców klasy, współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

5. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową, którą regulują odrębne przepisy.

6. Wymiana informacji pomiędzy Radą Rodziców a pozostałymi organami Szkoły odbywa się na zebraniach z Dyrektorem oraz na bieżących spotkaniach Prezydium Rady Rodziców z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną z inicjatywy rodziców, bądź pozostałych organów Szkoły.

 

§ 19

1. Bezpośrednim przedstawicielem uczniów wyrażających ich wolę jest Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski posiada możliwość przedstawiania pozostałym organom Szkoły opinii i wniosków dotyczących wszystkich spraw Szkoły, byle nie były one sprzeczne z jej Statutem, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

3. Samorząd Uczniowski wyraża opinię przy ocenianiu nauczyciela oraz w przypadku uchwały Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów.

4. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydatury do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 20

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2. Współdziałanie to obejmuje:

1) zaznajomienie przez Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego członków Rady Rodziców z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi podejmowanymi przez Szkołę;

2) zaznajomienie rodziców – przez wychowawcę klasowego na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu – z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania wymaganych programem i przepisami egzaminów. Wychowawca przedstawia również swoje zamierzenia wychowawcze, wyrażając gotowość uwzględniania uwag i propozycji rodziców, które – gdy nie są sprzeczne ze statutem Szkoły – wprowadzi do swojego planu;

3) indywidualne spotkania wychowawcy klasy z rodzicami ucznia na terenie Szkoły, w terminach wcześniej ustalonych, dotyczące przebiegu nauki i zachowania;

4) wizyty wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego w domu ucznia;

5) udzielanie rodzicom przez nauczycieli informacji o postępach ucznia;

6) spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami z jego inicjatywy, lub na prośbę rodziców;

7) spotkania młodzieży z Dyrektorem Szkoły;

8) spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły w sprawach wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela lub pedagoga szkolnego;

9) możliwość udziału rodziców z własnej inicjatywy lub na zaproszenie nauczycieli w zajęciach dydaktycznych i wychowawczych odbywających się na terenie Szkoły lub poza nią ( za zgodą Dyrektora Szkoły).

10) organizowanie przez Szkołę spotkań wychowawców z rodzicami zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

 

§ 21

Organy Szkoły podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji szczegółowo określonych regulaminami i zgodnie z prawem.

 

§ 22

1. W przypadku zaistnienia w szkole konfliktów pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami ich rozwiązanie leży w kompetencjach Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

2. Zasady współdziałania organów Szkoły wynikają z rozporządzeń dotyczących ich kompetencji i zakresu działania, a sposób rozwiązywania sporów kształtuje się następująco:

1) Rada Pedagogiczna może odwołać się w sprawie spornej z Dyrektorem Szkoły do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu;

2) nauczyciel może odwołać się w sprawie spornej z Dyrektorem Szkoły do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu;

3) uczeń może odwołać się w sprawie spornej z nauczycielem do Dyrektora Szkoły;

4) rodzic może odwołać się w sprawie spornej z nauczycielem do Dyrektora Szkoły.


Rozdział 4

Organizacja Szkoły

 

§ 23

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

2.W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 24

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorazowym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określanych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego. Dopuszcza się tworzenie klas o dwóch profilach, w których nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się łącznie.

 

§ 25

Klasa może liczyć od 25 do 35 uczniów.

 

§ 26

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 27

Podział klas na grupy odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 28

W ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych, niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

 

§ 29

1. Szkoła posiada bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości pogłębianiu wiedzy o regionie.

2. W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dostępne dla uczniów i nauczycieli w godzinach pracy biblioteki.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły, rodzice uczniów.

4. Regulamin biblioteki określa szczegółowe zasady wypożyczania i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

5. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów przez wypożyczanie ich poza bibliotekę – także do gabinetów przedmiotowych;

3) korzystanie z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej;

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

6. Dokumentacja biblioteki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

7. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą i numerem inwentarzowym.

8. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb nauczycieli i uczniów.

 

§ 30

1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

2. Osoby pełniące wyżej wymienioną funkcję są powoływane i odwoływane przez Dyrektora Szkoły na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję Wicedyrektora Szkoły wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) programuje, organizuje i nadzoruje działalność wychowawczą i opiekuńczą Szkoły we współpracy z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną i środowiskiem ucznia;

2) koordynuje pracę wychowawców klas;

3) koordynuje organizację konkursów i olimpiad na szczeblu Szkoły;

4) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym nauczycieli według harmonogramu;

5) koordynuje wycieczki szkolne;

6) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

7) sprawuje opiekę nad nowymi wychowawcami;

8) opracowuje i aktualizuje grafiki dyżurów nauczycielskich;

9) rozlicza godziny ponadwymiarowe;

10) kontroluje prawidłowość realizacji szkolnych planów wychowawczego i profilaktyki;

11) kontroluje dokumentację szkolną: dzienniki, arkusze ocen, protokoły egzaminów;

12) przygotowuje informacje o stanie pracy Szkoły w zakresie przydzielonych mu zadań;

13) zastępuje Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności;

14) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.


Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 31

Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracyjnych a także pracowników obsługi, których zasady zatrudnienia określają odrębne przepisy.

 

§ 32

1. Nauczyciel realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny za jakość i wynik pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. W związku z powyższym nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prowadzenia zajęć realizujących programy dydaktyczno – wychowawcze;

2) realizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) pełnienia roli wychowawcy klasy;

4) stwarzania warunków sprzyjających samodzielności myślenia i uczenia się;

5) podnoszenia swoich umiejętności dydaktycznych oraz poziomu wiedzy merytorycznej;

6) przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad oraz udzielania na prośbę ucznia, rodziców lub z własnej inicjatywy pomocy uczniom;

7) systematycznego, bezstronnego, obiektywnego, jawnego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów;

8) ścisłego przestrzegania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania;

9) punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji;

10) pełnienia dyżurów w wyznaczonym miejscu i czasie;

11) dbania o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć i ich pobytu w szkole;

12) uczestniczenia w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

13) wykonywania zadań związanych z przydziałem czynności dodatkowych;

14) opieki nad przydzielonymi salami, gabinetami oraz ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za zgromadzony sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne;

15) zabezpieczenia tych pomocy, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu uczniów;

16) dokonania wyboru programu nauczania i złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego;

17) opracowania i oceniania sprawdzianów oraz testów z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu w celu kontrolowania i utrwalania zrealizowanego materiału;

18) w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę posiadania konspektu lekcji i zwracania się do wyznaczonego opiekuna o pomoc i radę;

19) prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej;

20) dostosowania wymagań na podstawie wydanej uczniowi opinii lub orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

21) współpracy z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz udzielania im rad i wskazówek związanych z osiągnięciami ucznia i jego zachowaniem;

22) ścisłego przestrzegania praw uczniów wymienionych w Statucie.

 

§ 33

1. W Szkole tworzy się zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych, zespoły problemowo-zadaniowe i inne. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący.

2. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:

1) ustalanie terminów spotkań;

2) przygotowywanie tematyki spotkań;

3) prowadzenie dokumentacji zespołu;

4) zapoznanie członków zespołu z istotnymi sprawami dotyczącymi pracy Szkoły;

5) przekazywanie sprawozdań z pracy zespołu Radzie Pedagogicznej;

6) organizowanie i koordynowanie samokształcenia w zespole.

3. Zespół pracuje w oparciu o opracowany i przyjęty plan pracy.

4. W Szkole pracują następujące zespoły przedmiotowe:

1) zespół przedmiotów humanistycznych;

2) zespół języków obcych;

3) zespół przedmiotów ścisłych i przyrodniczych;

4) zespół wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.

5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia programów nauczania, ich realizacji, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i analizowania tych wyników;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, laboratoriów, także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych programów nauczania;

6) zgłaszanie do Dyrektora Szkoły przez przewodniczących zespołu propozycji kandydatur do nagród przewidzianych w przepisach;

7) ocenianie podręczników i materiałów pomocniczych;

8) doskonalenie zawodowe poprzez organizację i udział nauczycieli w lekcjach koleżeńskich oraz samokształceniu;

9) organizację oraz nadzór nad szkolnymi konkursami i olimpiadami.

6. W Szkole działa zespół doradczy:

1) w skład zespołu wchodzi: kierownictwo Szkoły, przewodniczący zespołów przedmiotowych oraz przedstawiciele związków zawodowych

2) do zadań zespołu doradczego należy:

a) opracowywanie strategicznych decyzji związanych z rozwojem i funkcjonowaniem Szkoły,

b) opiniowanie wysokości przyznanego dodatku motywacyjnego,

c) ustalanie szczegółowego harmonogramu imprez szkolnych na podstawie kalendarza roku szkolnego.

 

§ 34

1. Dyrektor Szkoły dla każdego oddziału wyznacza nauczyciela, który pełni rolę wychowawcy.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, by wychowawca pełnił swoją funkcję w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Samorząd klasowy oraz przedstawiciele rodziców mogą wyrazić na piśmie zastrzeżenia o pracy wychowawcy w danej klasie. Pisemną opinię należy złożyć do Dyrektora Szkoły, który po rozpoznaniu sprawy podejmuje odpowiednią decyzję. O podjętej decyzji Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną oraz samorząd klasowy i przedstawiciela rodziców.

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) dążenie do utworzenia zwartego zespołu uczniowskiego poprzez kształtowanie prawidłowych stosunków między uczniami opartych na życzliwości;

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces jego uczenia się oraz przygotowania go do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. W celu realizacji zadań, wynikających z planu pracy Szkoły wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, zna jego sytuację rodzinną, zdrowotną, osobowość i rozwój;

2) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego;

3) ustala (po zasięgnięciu opinii rodziców) oraz realizuje treści i formy zajęć tematycznych na lekcjach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy klasy;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych, którym potrzebna jest szczególna troska;

5) utrzymuje różne, systematyczne formy kontaktu z rodzicami i opiekunami uczniów, czas i ilość tych kontaktów jest determinowana, przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczego poszczególnych uczniów;

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi kompetentnymi osobami w zakresie rozpoznawania potrzeb, trudności i kłopotów poszczególnych uczniów oraz ich zainteresowań lub szczególnych uzdolnień;

7) dokonuje na bieżąco – z zespołem nauczycieli uczących w klasie – analizy postępów w nauce lub trudności w przyswajaniu wiedzy z poszczególnych przedmiotów;

8) utrzymuje systematyczny kontakt z wychowawcą internatu i właścicielem stancji;

9) korzysta z pomocy wyznaczonego opiekuna, doświadczonych kolegów, a także Dyrekcji Szkoły, która szczególną troską otacza początkujących wychowawców;

10) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia i monitoruje ich absencję;

11) kształtuje właściwe stosunki między uczniami opierając je na zasadach szacunku, tolerancji religijnej, światopoglądowej, tolerancji dla mniejszości narodowych i etnicznych.

6. Ponadto wychowawca klasy zobowiązany jest do:

1) prowadzenia dokumentacji – dziennika i arkuszy ocen – z zachowaniem terminów ustalonych przez Dyrekcję Szkoły;

2) prowadzenia zeszytu wychowawcy dokumentującego indywidualną pracę z uczniem;

3) wypisywania w terminach ustalonych przez Dyrekcję Szkoły świadectw szkolnych;

4) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących klasy, list, rejestrów, zestawień, opinii o uczniach i informacji dla władz szkolnych;

5) przekazywania zarządzeń Dyrekcji Szkoły i ustaleń Rady Pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, dopilnowując ich wykonania.

 

§ 35

1. W Szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz.

2. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:

1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, katalogowanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki;

2) udostępnianie wszelkich zgromadzonych zbiorów czytelnikom biblioteki;

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych z wymaganiami szkolnymi oraz indywidualnymi zainteresowaniami;

4) pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów związanych z realizacją programów nauczania, prowadzeniem pracy wychowawczej;

5) prowadzenie działań mających na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

3. Biblioteka propaguje czytelnictwo poprzez:

1) opracowanie nowości dydaktycznych;

2) informowanie nauczycieli i uczniów o najciekawszych i najnowszych pozycjach wydawniczych;

3) wydzielenie na terenie biblioteki półki z nowościami wydawniczymi;

4) kontakty z łącznikami bibliotecznymi poszczególnych klas;

5) umieszczanie w bibliotece i w pokoju nauczycielskim wykresów miesięcznych wypożyczeń poszczególnych klas;

6) lekcje biblioteczne z przysposobienia informacyjno – czytelniczego;

7) organizację konkursów czytelniczych oraz spotkań literackich;

8) rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi, rozwijanie kultury czytelniczej, poradnictwo w wyborach czytelniczych.

8. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami poprzez:

1) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa;

2) zakup nowości w miarę posiadanych środków – sugerowanych przez nauczycieli poszczególnych specjalności;

3) pomoc w doborze materiałów potrzebnych na lekcje przedmiotowe i wychowawcze;

4) pomoc w przygotowaniu materiałów przy organizacji imprez szkolnych, organizowanych przez środowisko lokalne.

9. Nauczyciel bibliotekarz przedstawia Radzie Pedagogicznej na ostatnim w ciągu roku jej posiedzeniu – sprawozdanie z pracy biblioteki zawierające ocenę stanu czytelnictwa, krótką charakterystykę przebiegu pracy i wynikające z niej wnioski.

10. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej.

 

§ 36

1. W Szkole zatrudniony jest pedagog, który udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom wspomagając w ten sposób ich rozwój psychiczny i podnosząc efektywność uczenia się.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych;

3) określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4) organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

5) podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach wymagających tych działań;

6) diagnozowanie środowiska ucznia, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

7) prowadzenie bądź organizowanie różnych form terapii, zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

8) prowadzenie doradztwa poprzez rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, treningi interpersonalne, kierowanie do poradni specjalistycznych na podstawie zaobserwowanych dysfunkcji;

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki;

10) organizowanie pomocy materialnej uczniom.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, wychowawcy, rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Pedagog zwraca uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

5. Pedagog szkolny realizuje zadania we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką, organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi: poradniami pedagogiczno – psychologicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami wychowania i opieki młodzieży.

6. Pedagog szkolny dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i stawia odpowiednie wnioski do realizacji.

7. Pedagog szkolny prowadzi dokumentację pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.


Rozdział 6

Uczniowie Szkoły

 

§ 37

1. Dyrektor Szkoły powołuje corocznie Szkolną Komisję Rekrutacyjną, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi nabór do klas pierwszych.

3. Rezygnuje się z egzaminu dodatkowego i sprawdzianu predyspozycji.

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna opracowuje i ogłasza do końca lutego danego roku szkolnego regulamin rekrutacji do klas pierwszych, uwzględniając ustalenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny.

5. Regulamin rekrutacji określa zasady rekrutacji absolwentów gimnazjów do Liceum Ogólnokształcącego do oddziałów uzgodnionych z organem prowadzącym Szkołę.

6. Regulamin rekrutacji zawiera w szczególności:

1) określenie terminów rekrutacji,

2) wykaz dokumentów składanych przez kandydata,

3) szczegółowe kryteria obliczania liczby punktów decydujących o przyjęciu kandydata do Szkoły.

7. Przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego odbywają się w oparciu o kryterium sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego, przyznanych za stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Szkoły wykaz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, biorąc pod uwagę rozszerzenia poszczególnych klas.

9. Liczbę punktów, o których mowa w pkt. 7 przyjmuje się na podstawie rozporządzenia MEN oraz według zasad zawartych w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

10.Uczniowie przyjęci do Szkoły są rejestrowani w prowadzonej przez sekretariat Księdze Uczniów, a ich dokumentacja zostaje umieszczona w segregatorze odpowiedniej klasy.

 

§ 38

Uczeń ma prawo do:

1) prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

4) znajomości podstawy programowej i obowiązującego minimum;

5) znajomości swoich ocen bezpośrednio po ich wystawieniu i wpisaniu do dziennika. Uczeń lub jego rodzice mogą prosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionego stopnia;

6) zgłoszenia nie przygotowania do lekcji jeden raz w okresie bez podawania przyczyn, przy czym:

a) zgłoszenie to nie pociąga za sobą wystawienia stopnia niedostatecznego, jedynie odnotowanie tego faktu w dzienniku,

b) nieprzygotowanie nie wpływa na okresowe i roczne stopnie,

c) w szczególnych przypadkach – usprawiedliwionej nieobecności ucznia przez okres dłuższy niż 5 kolejnych dni kalendarzowych i wykorzystanie już prawa do nieprzygotowania uczeń może być zwolniony z pytania i uzyskać czas na zaliczenie zaległości na zasadach uzgodnionych z nauczycielem tego przedmiotu,

d) nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi osobiście,

7) zwolnienia z zajęć szkolnych oraz pytania, gdy:

a) przygotowuje się do olimpiady na szczeblu wojewódzkim,

b) bierze udział w zawodach i konkursach przedmiotowych – uczeń jest zwolniony na te zawody lub konkurs oraz zwolniony z pytania na jeden dzień przed zawodami i w dniu zawodów (konkursu),

c) bierze udział w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych – uczeń jest dnia lub części zajęć szkolnych oraz jest zwolniony z pytania w tym dniu,

d) organizuje lub bierze udział w imprezach szkolnych – uczeń jest zwolniony na próby – (jeżeli próba nie może odbywać się w innych godzinach) oraz w dniu uroczystości. Uczeń ma prawo do zwolnienia z pytania w dniu uroczystości oraz w dniu poprzedzającym te uroczystości,

e) zwolnienia z zajęć szkolnych udziela wychowawca lub opiekun ucznia po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora, pod warunkiem zapewnienia uczniowi opieki na ten czas,

f) zwolnienie ucznia jest traktowane jako delegacja i nie jest wliczona do frekwencji. Wychowawca w dniu nieobecności ucznia wpisuje w dzienniku „zwolnienie”.

8) prawidłowego przebiegu procesu kontrolowania nabytych wiadomości i umiejętności tzn.:

a) termin kontrolnej pracy pisemnej należy wpisać do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,

b) w tygodniu nie może być planowanych więcej niż trzy kontrolne prace pisemne i nie więcej niż jedna w danym dniu,

c) każda kontrolna praca pisemna powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z danego zakresu materiału,

d) prace pisemne muszą być poprawione w terminie do dwóch tygodni, zadania klasowe z języka polskiego do trzech tygodni, omawiane na lekcji i dane uczniom do wglądu,

e) nauczyciel ma prawo do nie podawania terminu sprawdzianu jeżeli uczniowie dezorganizują pracę kontroli postępów uczniów przez absencję,

f) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z 3-5 jednostek tematycznych, trwające 10-20 minut mogą odbywać się bez zapowiedzi, powinny być poprawione w ciągu siedmiu dni i dane uczniom do wglądu,

g) na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie kontrolnych prac pisemnych, uczeń, który na poprzedniej lekcji z danego przedmiotu otrzymał niedostateczny ma prawo do nie pytania z tego przedmiotu tego samego dnia i dnia następnego,

9) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób i toku zajęć;

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki – także podczas zajęć pozalekcyjnych;

12) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;

13) korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej;

14) korzystania w okresie ferii i wakacji z różnych form zorganizowanego wypoczynku, a w trakcie roku szkolnego do uczestniczenia w wycieczkach i imprezach szkolnych;

15) odwołania się do Dyrektora Szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przypadku, gdy uważa, że został krzywdząco oceniony;

16) odwołania się do Dyrektora Szkoły od oceny zachowania w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do końca zajęć dydaktycznych w danym okresie;

17) dodatkowej pomocy nauczyciela w formie grupowych lub indywidualnych konsultacji;

18) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

19) zapoznania się z prawem szkolnym;

20) w przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych praw uczeń może złożyć skargę do wychowawcy klasy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły.

 

§ 39

Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów szkolnych;

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

3) zachowywać się w Szkole i poza nią w sposób godny i odpowiedzialny;

4) okazywać szacunek każdemu człowiekowi;

5) dbać o czystość mowy ojczystej;

6) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły;

7) uczestniczyć w zajęciach poświęconych sprawdzaniu wiadomości, przy czym:

a) uczniowi, który był nieobecny można wyznaczyć dodatkowy termin kontroli,

b) nauczyciel może zarządzić powtórzenie pracy kontrolnej w przypadku uzyskania przez ucznia stopnia niedostatecznego;

8) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i życiu Szkoły oraz punktualnie stawiać się na zajęcia;

9) podczas przerw międzylekcyjnych przebywać na terenie obiektów szkolnych z wyjątkiem konieczności przejścia do innego budynku zgodnie z tygodniowym planem zajęć, a podczas przechodzenia przez jezdnię na zajęcia między budynkami szkoły zachować szczególną ostrożność stosując się do przepisów ruchu drogowego;

10) przestrzegać przepisu zabraniającego uczniom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających;

11) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

12) nosić legitymację szkolną;

13) przestrzegać przepisów bhp na stanowisku pracy – również podczas zajęć teoretycznych;

14) uiszczać opłatę ubezpieczeniową w kwocie ustalonej przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zakładem ubezpieczeń;

15) uczestniczyć w apelach i uroczystościach szkolnych;

16) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty ostatniego dnia nieobecności w szkole – może to być zwolnienie zgłoszone przez rodziców w formie pisemnej lub osobiście, a także zaświadczenie lekarskie. Wychowawca klasy podczas spotkania z rodzicami zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość zwolnienia pisemnego. W przypadku nieobecności dłuższej niż 1 tydzień i braku informacji ze strony rodziców ucznia, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej lub telefonicznej;

17) zgłaszać przełożonym wypadki, usterki lub zagrożenia życia i zdrowia występujące na terenie Szkoły i podczas zajęć praktycznych;

18) natychmiast po dzwonku zachowując porządek, oczekiwać obok wyznaczanej sali lub miejscu zbiórek na nauczyciela;

19) przestrzegać regulaminów hali sportowej, każdej pracowni szkolnej i przepisów tam obowiązujących;

20) nosić, na co dzień stosowny (staranny) strój, a w czasie uroczystości szkolnych i podczas egzaminów – strój odświętny. Stosowny strój obejmuje zakrycie ramion i brzucha oraz bielizny osobistej; chłopców obowiązują długie spodnie kroju klasycznego;

21) przestrzegać zakazu korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych podczas lekcji i innych zajęć szkolnych.

 

§ 40

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1) wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską;

2) wzorową frekwencję;

3) pracę na rzecz klasy lub Szkoły;

4) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach;

5) pracę na rzecz potrzebujących;

6) inne osiągnięcia przynoszące chlubę Szkole.

2. Formami nagród i wyróżnień są:

1) wyróżnienie przez wychowawcę lub nauczyciela;

2) wyróżnienie na forum klasy lub szkoły;

3) pochwała Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora;

4) list gratulacyjny do rodziców;

5) nagroda w postaci dyplomu;

6) nagroda rzeczowa.

 

§ 41

1. Uczeń otrzymuje karę za nieprzestrzeganie zapisów statutowych, naruszanie porządku szkolnego i publicznego.

2. Formami kar są:

1) zawieszenie prawa do wycieczki lub organizowania i uczestniczenia w imprezach na terenie Szkoły i poza nią;

2) upomnienie;

3) nagana;

4) przeniesienie do równoległej klasy, jeśli nie występują różnice programowe;

5) skreślenie z listy uczniów.

3. Uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły za:

1) spożywanie i posiadanie alkoholu na terenie Szkoły, w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez Szkołę, przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie Szkoły, w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez Szkołę;
2) posiadanie, używanie i dystrybucję narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Szkoły, w czasie wycieczek i imprez organizowanych przez Szkołę;

3) przejawy agresji, stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu innych osób; 4) stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, prowokowanie lub udział w bójkach, pobiciach;

5) kradzież, wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr materialnych.

4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, w związku ze:

1) skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu;

2) świadomym i systematycznym naruszaniem obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

5. Zasady postępowania przy udzielaniu kar są następujące:

1) kary wymierza Dyrektor Szkoły na umotywowany wniosek wychowawcy klasy lub członka Rady Pedagogicznej;

2) kary w zasadzie powinny być udzielane w kolejności wymienionej w pkt.2; w szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady Pedagogicznej może wnioskować do Dyrektora Szkoły o wymierzenie kary z pominięciem zachowania kolejności tak, by jako pierwsza była kara nagany – Dyrektor szkoły może zatwierdzić taki wniosek;

3) kara skreślenia z listy może zostać wymierzona w drodze decyzji Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;

4) o każdym rodzaju kary wymierzonej uczniowi wychowawca klasy powiadamia rodziców bezzwłocznie po otrzymaniu kary przez ucznia;

5) po wymierzeniu kary w/w punktach uczeń (lub jego rodzice) może odwołać się do Dyrektora Szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego; termin odwołania upływa w 7 dniu od daty jej wymierzenia; po wszechstronnym zbadaniu sprawy Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję ostateczną w terminie do 3 dni;

6) po wymierzeniu kary skreślenia z listy uczniów uczeń (lub jego rodzice) może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty jej wymierzenia;

7) kara skreślenia bądź przeniesienia do klasy równoległej może być zawieszona przez Dyrektora Szkoły, na prośbę zainteresowanego, jego rodziców lub samorządu uczniowskiego po uprzednim założeniu poręczenia przez przedstawicieli młodzieży, rodziców lub członka Rady Pedagogicznej; termin złożenia powyższej prośby upływa w 14 –tym dniu od daty wysłania zawiadomienia o karze;

8) odwieszenie kary skreślenia bądź przeniesienia następuje w chwili uzyskania przez Dyrektora Szkoły wiadomości o kolejnym złamaniu przepisów Statutu (takim złamaniem może być opuszczenie nawet jednej godziny bez usprawiedliwienia);

9) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor mogą zawiesić ucznia, grupę uczniów lub klasę w prawach na czas potrzebny do wyjaśnienia problemu, jednak nie dłużej niż na trzy dni; zawieszeni uczniowie natychmiast, lub na drugi dzień zobowiązani są przybyć do Szkoły z rodzicami;

10) w szczególnych przypadkach okres zawieszenia w prawach ucznia może być przez Dyrektora Szkoły przedłużony – nie dłużej niż do trzech miesięcy,

11) nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.


Rozdział 7

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 42

1. Zakres oceniania obejmuje:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów niezbędnych do wystawienia poszczególnych ocen bieżących oraz śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceny zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych, końcoworocznych i końcowych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania;

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o postępach, sukcesach lub trudnościach ucznia w nauce, jak również problemach wychowawczych.

2. Celem oceniania jest:

1) monitorowanie rozwoju ucznia poprzez systematyczne sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności;

2) określanie indywidualnych potrzeb ucznia i ewentualnych przyczyn trudności;

3) ukazanie uczniowi roli oceny jako integralnej części nauczania i uczenia się;

4) motywowanie ucznia do prezentowania swej wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie go do zdrowej rywalizacji;

5) zachęcenie ucznia do planowania swojego rozwoju, uczenie systematyczności i wdrażanie do samooceny;

6) planowanie procesu nauczania i jego ewaluacja;

7) modyfikowanie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

8) gromadzenie informacji o osiągnięciach ucznia, specjalnych uzdolnieniach, zachowaniu i przekazywanie ich rodzicom;

9) komunikowanie osiągnięć uczniów przez porównanie osiągnięć ze standardami.

3. Osiągnięcia edukacyjne oceniają nauczyciele poszczególnych przedmiotów po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i postępów ucznia w opanowaniu materiału w stosunku do wymagań edukacyjnych.

4. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt ten dokumentują zapisem w dzienniku lekcyjnym tematem: „Omówienie wymagań edukacyjnych””.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

6.Wychowawca klasy zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu z wymaganiami edukacyjnymi przedstawiając wybrane PSO z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, kryteriami oceniania zachowania, warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Przekazanie tej informacji rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym lub na osobnej liście.

7. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie pisemnego orzeczenia, pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

§ 43

1. Przy kontroli osiągnięć edukacyjnych uczniów ocenianiu podlegają:

1) odpowiedzi ustne;

2) prace pisemne (prace klasowe, testy, sprawdziany, kartkówki z bieżącego materiału);

3) prace domowe;

4) aktywność na lekcji;

5) zadania dodatkowe;

6) prezentacje.

 

§ 44

1. Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych:

1) celujący 6

2) bardzo dobry 5

3) dobry 4

4) dostateczny 3

5) dopuszczający 2

6) niedostateczny 1

2. Do oceniania bieżącego dopuszcza się stawianie „+” lub „-‘ przed wystawionym stopniem. W dzienniku lekcyjnym zapisuje się oceny liczbą lub skrótem z podaniem daty. Dopuszcza się zapisywanie nb. lub np. Nauczyciel stosuje dodatkowy opis przy ocenach w dzienniku lekcyjnym służący informacji o tym, z jakiego zakresu jest dana ocena.

3. Uczeń, który otrzymał w wyniku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do uzupełnienia treści przedmiotowych, niezbędnych do dalszej realizacji programu. Uczeń w uzgodnionym z nauczycielem terminie powinien uzupełnić braki programowe.

 

§ 45

1. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki. Uczeń w każdym z semestrów powinien być systematycznie oceniany i otrzymać co najmniej 3 oceny za różnorodne formy pracy.

2. Ustala się następujące warunki przeprowadzania oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) w tygodniu uczeń może pisać najwyżej trzy trwające 1-2 godz. prace (zadania klasowe i sprawdziany) zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu dnia uczeń może pisać tylko jedną całogodzinną pracę kontrolną;

2) każda kontrolna praca pisemna powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z danego zakresu materiału;

3) krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z 3-5 jednostek tematycznych, trwające 10-20 minut mogą odbywać się bez zapowiedzi, powinny być poprawione w ciągu 7 dni i dane uczniom do wglądu;

4) Nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu sprawdzianu jeżeli uczniowie dezorganizują pracę kontroli postępów uczniów przez absencję;

5) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może nastąpić w uzasadnionych wypadkach na życzenie uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkt „2a” nie obowiązuje;

6) uczeń, który przez dłuższy czas (co najmniej 5 dni) był nieobecny w Szkole z przyczyn usprawiedliwionych i nie pisał zadania klasowego lub sprawdzianu ma obowiązek uzupełnić ten brak w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia powrotu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem danego przedmiotu;

7) uczeń, który był nieobecny w szkole 4 dni lub krócej ma obowiązek napisać zaległu sprawdzian po powrocie do szkoły na pierwszej lekscji danego przedmiotu;

8) uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu pisemnego całogodzinnego ocenę niedostateczny lub uzyskał ocenę wyższą, lecz niesatysfakcjonującą go, może pisać sprawdzian poprawkowy tylko jeden raz; każda ocena ze sprawdzianu poprawkowego jest wpisywana do dziennika;

9) uczeń, który nie pisał kontrolnej pracy pisemnej z przyczyn nieusprawiedliwionych traci możliwość jej poprawienia;

10) korzystanie w trakcie pisania pracy kontrolnej z telefonu komórkowego lub innych niedozwolonych pomocy skutkuje oceną niedostateczny z tej pracy i utratą możliwości pisania sprawdzianu poprawkowego;

11) nauczyciel zobowiązany jest do oceniania kontrolnych prac pisemnych w ciągu 2 tygodni, a zadań klasowych z języka polskiego do 3 tygodni. Prace te powinny być omawiane i udostępniane uczniom na lekcji. Jeżeli uczeń jest nieobecny w czasie omawiania prac, powinien mieć możliwość wglądu do swojej pracy pisemnej na lekcji następnej. Nauczyciel przechowuje kontrolne prace pisemne do końca danego roku szkolnego i udostępnia je rodzicom, prawnym opiekunom i osobom przełożonym na życzenie w czasie godzin swoich konsultacji;

12) na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w godzinach swoich konsultacji;

13) oceny ze wszystkich form aktywności są jawne zarówno dla ucznia jak rodziców, prawnych opiekunów;

14) uczeń ma prawo zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji bez podawania przyczyny raz w półroczu w przypadku 1-2 godzin danego przedmiotu w tygodniu lub dwa razy w półroczu, gdy tygodniowy wymiar godzin tego przedmiotu wynosi co najmniej 3. Nieprzygotowanie jest zgłaszane nauczycielowi na początku lekcji ustnie przez każdego ucznia osobiście. Nauczyciel odnotowuje ten fakt datą w dzienniku lekcyjnym;

15) za fakt nieprzygotowania do lekcji uznaje się również brak stroju i obuwia sportowego na lekcji wychowania fizycznego, brak zadania domowego i pomocy naukowych, zgodnie z PSO;

16) jeżeli uczeń wraca na zajęcia lekcyjne po co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności może w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły zgłosić nieprzygotowanie z wszystkich przedmiotów, niezależnie od tego, czy wcześniej wykorzystał prawo zgłoszenia np. Prawo to nie dotyczy kontrolnych prac pisemnych zapowiedzianych przed chorobą ucznia;

17) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bieże pod uwagę wszystkie oceny bieżące zapisane w dzienniku i wystawia ocenę zgodnie z zasadami PSO;

18) ocena klasyfikacyjna nie może być ustalana jako średnia ocen bieżących ze względu na różną wagę tych ocen, lecz zgodnie z zasadami zawartymi w PSO.

19) uczeń nie może na dwa tygodnie przed klasyfikacją zaliczać, zdawać materiału z całego semestru w celu podwyższenia oceny. Ocenianie odbywa się tylko w czasie lekcji wynikających z rozkładu zajęć w obecności uczniów całej klasy;

20) na 2 tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną nauczyciel nie może zapowiedzieć całogodzinnego sprawdzianu pisemnego;

3. Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych:

1) ocenę celujący otrzymuje uczeń:

a) którego osiągnięcia edukacyjne znacznie wykraczają poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie,

b)który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

d) który osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, np. kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności, określony programem edukacyjnym w danej klasie,

b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dobry dla danych zajęć edukacyjnych,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dostateczny dla danych zajęć edukacyjnych,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5) ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych określonych dla oceny dopuszczający dla danych zajęć edukacyjnych,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6) ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń:

a) który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagać programowych określonych dla oceny dopuszczający,

b) którego braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

4. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w Przedmiotowych Systemach Oceniania, które muszą być zgodne z SSO.

5. Uczniowie, na mocy pisemnej prośby rodzica o zwolnieniu z uczestnictwa w zajęciach z religii lub wychowania fizycznego, nie przychodzą na te zajęcia, jeżeli jest to pierwsza lub ostatnia godzina w planie zajęć klasy. W pozostałych przypadkach uczniowie mają obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

 

§ 46

1. Zachowanie ucznia ocenia wychowawca klasy w terminach przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej, pozostałych pracowników szkoły i zespołu klasowego ucznia oraz samoocenę ucznia.

2. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę wywiązywanie się przez ucznia z obowiązków szkolnych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, respektowanie przez ucznia ogólnie przyjętych norm etycznych.

3. Ocena zachowania jest ustalana wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycję Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) dbałość o rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

5. Ocena zachowania ustalana jest w oparciu o szczegółowe kryterium punktowe:

1) na początek każdego semestru uczeń ma 100 pkt;

2) za postępowanie pozytywne uczeń otrzymuje punkty dodatnie;

3) za postępowanie negatywne uczeń otrzymuje punkty ujemne;

4) punkty na (+) i (-) zbiera uczeń, wychowawca wraz z Samorządem Klasowym na konto każdego ucznia;

5) wychowawca klasy ma do dyspozycji pule punktów dodatnich i ujemnych (od -50 do +50);

6) w zależności od ilości zgromadzonych punktów na koniec semestru uczeń otrzymuje ocenę zachowania:


ocena punkty
wzorowe   200 i powyżej (do 20 pkt. ujemnych)
bardzo dobre   150 – 199
dobre   100 – 149
poprawne   50 – 99
nieodpowiednie   1 – 49
naganne   0 i poniżej

7. Ocena końcoworoczna zachowania jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego.

8. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:

1) udział w konkursach:

a) konkursy o olimpiady na etapie szkolnym – zajęcie I, II, III miejsce: 20, 15, 10 pkt., zajęcie niższych lokat 5 pkt.

b) konkursy międzyszkolne, olimpiady na etapie okręgowym – zajęcie I, II, III miejsce 50, 40, 30 pkt.

c) reprezentowanie Szkoły w międzyszkolnym, okręgowym etapie konkursu lub olimpiady, zajmując niższe lokaty – 20 pkt.

d) konkursy i olimpiady na etapie ogólnopolskim – zajęcie I, II, III miejsce, otrzymanie wyróżnienia) 60 pkt;

e) reprezentowanie Szkoły w konkursach i olimpiadach na etapie ogólnipolskim (centralnym), zajmując niższe lokaty – 30 pkt.

2) udział w zawodach sportowych:

a) mistrzostwa VII LO – zajęcie I, II, III miejsca: 15, 10, 5 pkt;

b) reprezentowanie Szkoły w zawodach międzyszkolnych 5-15 pkt;

c) Licealiada zajęcie I, II, III miejsca: 40, 30, 20 pkt;

d) reprezentowanie Szkoły na szczeblu wojewódzkim – 20 pkt;

e) zdobycie I, II, II miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim – 50, 40, 30 pkt;

3) odnoszenie ważnych i udokumentowanych sukcesów poza Szkołą – 10 pkt;

4) aktywna praca w samorządzie klasowym – w półroczu: 10-20 pkt;

5) aktywne uczestnictwo w pracach kół, klubów, organizacji szkolnych w półroczu: 10-30 pkt.

6) aktywność społeczna, wolontariat:

a) jednorazowo 2-30 pkt;

b) systematycznie, przez dłuższy okres czasu max.60 pkt. w semestrze

7) wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły w czasie wolnym: każdorazowo 2-10 pkt;

8) pomoc w organizowaniu imprez:

a) szkolnych – każdorazowo 2-10 pkt,

b) międzyszkolnych – każdorazowo 5-20 pkt,

9) 100 proc. frekwencja – za każdy miesiąc 10 pkt;

10) wysoka kultura, dbałość o kulturę języka – w półroczu max.20 pkt;

9. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:

1) utrudnianie prowadzenia lekcji (uczeń rozmawia, przemieszcza się w klasie bez uzasadnionej potrzeby, korzysta w trakcie lekcji z telefonu komórkowego – każdorazowo -5 pkt;

2) niewykonywanie poleceń nauczycieli – każdorazowo -5 pkt;

3) niszczenie sprzętu szkolnego, dekoracji, rzeczy będących własnością innych osób – każdorazowo od -5 do – 20 pkt;

4) świadome wprowadzanie nauczyciela w błąd, kłamstwa, fałszowanie dokumentacji szkolnej – każdorazowo od -30 do -50 pkt;

5) palenie papierosów w czasie przeznaczonym na zajęcia szkolne, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz imprez organizowanych przez Szkołę – każdorazowo -10 pkt;

6) niestosowny strój szkolny, piercing – każdorazowo – 5 pkt; za niestosowny strój uważa się: odkrycie ramion, brzucha oraz bielizny osobistej, noszenie krótkich spodenek, symboli sekt; chłopców obowiązują długie spodnie kroju klasycznego;

7) godziny opuszczone nieusprawiedliwione – każda -5 pkt;

8) spóźnienia – każde -1 pkt;

9) aroganckie zachowanie w szkole i poza terenem Szkoły w czasie przeznaczonym na zajęcia szkolne, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz imprez organizowanych przez szkołę, używanie wulgarnego słownictwa, przekleństw każdorazowo od -5 do -30 pkt;

10) nieprzestrzeganie regulaminów pracowni i hali sportowej na lekcji wychowania fizycznego – każdorazowo do -5 pkt.

10. Liczba godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych skutkuje:

1) 8 godzin – rozmową wychowawcy z uczniem i jego rodzicami;

2) 12 godzin – upomnieniem wychowawcy;

3) 32 godziny – naganą wychowawcy udzieloną uczniowi na piśmie;

4) 48 godzin – naganą Dyrektora;

5) 64 godziny – przeniesienie do innej klasy lub szkoły.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 47

1. W szkole wyróżnia się klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w połowie roku szkolnego, dla klas I i II przy uwzględnieniu termiów ferii zimowych, każdorazowo w ostatnim tygodniu przed końcem okresu. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć wynikających ze szkolnego planu nauczania i wyrażeniu ich w skali ocen oraz ustaleniu oceny zachowania.

3. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. Polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku szkolnym z zajęć wynikających ze szkolnego planu nauczania, wyrażeniu ich w skali ocen oraz na ustaleniu rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania zgodnie z przyjętą skalą.

4. Oceny śródroczne są wystawiane nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a roczne nie później niż na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia zgodnie z opracowanymi w zespołach przedmiotowych PSO. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy.

6. Na trzy tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną wychowawcy klas informują uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i z zachowania. Podpis rodzica na liście obecności w dzienniku lekcyjnym jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości takiej informacji.

 

§ 48

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Jeżeli uczeń jest nie klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności to na jego wniosek lub rodziców bądź prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny biorąc pod uwagę w szczególności: trudną sytuację rodzinną ucznia, nieprzewidziane sytuacje losowe i życiowe ucznia i jego rodziny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma formę zadań praktycznych.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice lub prawni charakterze obserwatorów.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Fakt nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych odnotowuje się dokumentacji przebiegu nauczania wpisaniem zamiast oceny „nieklasyfikowany”.

10. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 49

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej z wyjątkiem informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę praktyczną.

3. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Określa się wspólne postanowienia dla egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w składzie:

1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.2.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej samej lub innej szkoły.

6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dołącza się pisemne prace oraz krótką informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem że dany przedmiot jest kontynuowany i uzyskał zgodę Rady Pedagogicznej.

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez wychowawcę w obecności Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę w sekretariacie Szkoły, w trakcie jego godzin pracy.

 

§ 50

1. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Jeżeli Dyrektor Szkoły potwierdzi zastrzeżenia o jakich mowa w pkt. 1, powołuje komisję w składzie:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący, nauczycielprowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. Komisja ta przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący, wychowawca klasy, wskazany Dyrektora Szkoły, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców. Komisja ta ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2.1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tej samej lub szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zgodnia z załącznikiem nr.4 i 5.

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i krotką informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, może przystąpić do niego w dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 51

1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Może to być ocena wyższa o jeden stopień od proponowanej przez nauczyciela.

2. Warunkiem przystąpienia do sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności jest złożenie pisemnego wniosku, zawierającego uzasadnienie, że uzyskanie przez ucznia wyższej oceny było niemożliwe lub utrudnione ze względu na nieobecności w szkole potwierdzone zwolnieniami lekarskimi lub zaistniały inne okoliczności, które zostaną uznane przez nauczyciela danych zajęć za zasadne.

3. Wniosek jest składany do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie. Sprawdzenie wiadomości w formie ustalonej przez nauczyciela danego przedmiotu jest przeprowadzane najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej przez komisję, w skład której wchodzą:

– nauczyciel przedmiotu,

– nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia,

– wychowawca klasy.

4. Wynik przeprowadzonego sprawdzianu, nie może wpłynąć na obniżenie pierwotnie proponowanej oceny.

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który pozostaje w dokumentacji szkoły.

 

§ 52

1. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę zachowania. Może to być ocena wyższa o jeden stopień od proponowanej przez nauczyciela.

2. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego informację o jaką ocenę ubiega się uczeń, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

3. Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie zespołu do rozpatrzenia wniosku, w skład którego wchodzą:

1) Dyrektor lub Wicedyrektor,

2) Zespół nauczycieli uczących w danym oddziale,

3) Pedagog,

4) samorząd klasowy.

4. Zespół ustala ocenę, która jest ostateczna.

 

§ 53

1. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do systematycznego kontaktu ze Szkołą w celu bieżącego monitorowania osiągnięć i postępów swojego dziecka oraz określania przyczyn jego ewentualnych niepowodzeń.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o osiągnięciach edukacyjnych, frekwencji i zachowaniu ucznia od nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego poprzez:

1) zebrania z rodzicami;

2) indywidualne konsultacje na prośbę rodziców lub nauczycieli;

3) pisemne lub ustne wezwanie w ustalonym terminie.

3. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami i konsultacje. Szczegółowy terminarz spotkań ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, terminy te wpisane są do kalendarza roku szkolnego stanowiącego integralną część planu pracy Szkoły.

 

§ 54

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

4.Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 55

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 56

Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

 

§ 57

Szkoła prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 58

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 59

Statut może zostać zmieniony na wniosek każdego z organów Szkoły, organu prowadzącego lub Kuratorium Oświaty w Krakowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 60

Postanowienia Statutu obowiązują całą społeczność szkolną.

 

Tarnów, dnia 01.09.2017