Zasady zdalnego nauczania

obowiązujące w VII LO Tarnowie od 19 października 2020r.

 

I. Zasady ogólne

 1. Od 19 października 2020 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie realizowane jest nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone w Statucie Szkoły.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem  metod i technik pracy zdalnej.
 4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych.
 5. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

 

II. Organizacja nauczania zdalnego

 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami są poczta internetowa i dziennik elektroniczny.
 2. W procesie nauczania nauczyciele korzystają z pakietu OFFICE 365.
 3. Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS TEAMS.
 4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami może wykorzystywać inne bezpłatne aplikacje i platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne oraz służące do przeprowadzania testów.
 5. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line albo indywidualnej pracy ucznia, na podstawie materiałów otrzymanych od nauczyciela.
 6. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje w pierwszej kolejności treści z podstawy programowej. Zaleca się, aby nowe treści z podstawy programowej były wprowadzane przez nauczyciela podczas lekcji on-line. Lekcje trwają 45 minut, w przypadku lekcji on – line dla ucznia 30 min bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Harmonogram zajęć dla uczniów pozostaje zgodny z obowiązującym.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia w tygodniu co najmniej 50% lekcji w danej klasie w formie lekcji on-line.
 8. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie form zajęć w każdym dniu.
 9. Zajęcia realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo są przeprowadzane w trybie on-line co drugi tydzień. W przypadku zajęć wychowania fizycznego jedna z trzech godzin w tygodniu jest realizowana w trybie on-line.
 10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
 11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki zdalnej.

 

III. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego

 1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma posiadać:
 • komputer lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i kamerka (wyjątkowo w przypadku braku kamerki uczeń ma obowiązek zamieścić zdjęcie profilowe z wyraźnie widoczną i rozpoznawalną twarzą) ;
 • aktywne konto MS TEAMS.
 1. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
 • w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w poczcie szkolnej, e-dzienniku i platformie TEAMS;
 • poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;
 • odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;
 • przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;
 • poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej.
 • uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

 

IV. Sprawdzanie frekwencji uczniów

 1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym.
 2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, materiały są wysyłane przez nauczyciela na początku lekcji. Potwierdzenie odebrania wiadomości na e-dzienniku, jest równoznaczne z obecnością na lekcji. Jeżeli uczeń bierze udział w lekcji on – line to jest to również potwierdzenie obecności.
 3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach.